speedy410

17 tekstów – auto­rem jest speedy410.

maraton 

myśl • 20 czerwca 2013, 20:00

Je­dyną rzeczą god­na du­my jest ciężka praca 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 grudnia 2012, 20:37

Ludzie pragną trzech rzeczy ; sza­cun­ku , pieniędzy i poczu­cia war­tości , daj im jed­na z tych rzeczy będą cię sza­nować daj im dwie będą cie kochać daj im wszys­tkie nazwą cie bo­giem . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 września 2012, 18:00

Po­kora , ach Po­kora gdy­bym tyl­ko ciebie miał pod­bił bym świat 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 września 2012, 00:36

W bójce dwoj­ga ludzi zaw­sze je­den jest idiotą 

myśl
zebrała 16 fiszek • 13 września 2012, 03:36

Pra­ca i rozwój , o to je­dyne za­sady suk­ce­su . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 listopada 2011, 10:56

Nie ma cze­goś ta­kiego jak wstyd , jest tyl­ko strach . Strach przed po­rażką , od­rzu­ceniem , wyśmianiem 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 listopada 2011, 12:49

Cała siła człowieka pochodzi z je­go sta­nu umysłu , naj­ważniej­szą cecha ludzi suk­ce­su jest de­ter­mi­nac­ja , ... de­bil z niepo­hamo­waną de­ter­mi­nacją będzie miał większy po­ten­cjał niż ge­niusz z depresją 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 lipca 2011, 22:14

Spraw tak aby po­danie ci ręki było dla in­nych zaszczytem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 marca 2011, 04:10

próbuj próbuj próbuj , aż ow­ca sta­nie się lwem . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 lutego 2011, 20:00
speedy410

NIE OGLĄDAJ SIĘ ZA SIEBIE , BO CI Z PRZODU KTOŚ PRZYJEBIE :-

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność